Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy szczyptadesignu.pl/sklep  znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.szczyptadesignu.pl/sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest własnością Sprzedawcy
Pony Design Grażyna Podgórska, z siedzibą w Rąbieniu AB, ul. Wycieczkowa 32, 94-234 Łódź, NIP: 725-117-19-32, REGON: 470025527, wpisaną do rejestru przedsiębiorców email: ponydesign@ponydesign.pl

II. ZAMÓWIENIE
W celu złożenia zamówienia (oferty kupna) Kupujący musi wybrać towar/-y (poprzez dodanie ich do Koszyka ) i podać niezbędne dane, a następnie poprzez naciśnięcie przycisku “Złóż zamówienie” wysłać zamówienie  do Sprzedawcy. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku “Złóż zamówienie” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia (oferty kupna) zostanie potwierdzone poprzez wysłanie do Kupującego e-maila potwierdzającego przyjęcia zamówienia (“Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia”). W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.
Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.szczyptadesignu.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Do ceny zamówionych towarów należy każdorazowo doliczyć koszt przesyłki wyliczone w oparciu o ust. IV pkt. 3 i niniejszego regulaminu.
Akcje promocyjne, promocje specjalne dotyczące towarów dostępnych w sklepie internetowym www.butyk.pl nie łączą się.
Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument płatności – dowód zakupu (na życzenie Kupującego faktura VAT), który wraz z listem przewozowym załączany jest do przesyłki.
Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienie formularza adresowego na stronie internetowej www.butyk.pl danymi osobowymi (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa, adres zamieszkania / adres siedziby, e-mail, telefon, adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / adres siedziby, NIP w przypadku przedsiębiorstw) potrzebnymi do weryfikacji przez Sprzedawcę prawidłowości złożonego zamówienia i jego realizacji.
Zamówienia na towary znajdujące się w sklepie internetowym www.szczyptadesignu.pl/sklep można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.szczyptadesignu.pl/sklep.
Na stronie internetowej www.butyk.pl przy każdym towarze podany jest jego status dostępności. Status dostępności odnosi się wyłącznie do towarów znajdujących się u Sprzedawcy.
Wybrane przez siebie towary  Kupujący może dodać “Do koszyka”.
Aby zobaczyć zawartość koszyka należy kliknąć kursorem na przycisk z napisem “Koszyk” w środkowym górnym rogu ekranu.
Jeżeli Kupujący posiada kupon rabatowy – powinien jego numer wpisać w polu “Kod rabatowy”.
Kupujący proszony jest o dokonanie wyboru sposobu płatności i wysyłki.
Aby zakończyć wybór towarów Kupujący powinien kliknąć przycisk “Złóż zamówienie”, może też kontynuować wybór towarów wtedy powinien kliknąć przycisk “Wróć do zakupów”.
Po przejściu do etapu “Logowanie / Rejestracja / Złożenie zamówienia bez rejestracji” – Kupujący proszony jest o wprowadzenie swoich danych, następnie potwierdzenie sposobu płatności, potwierdzenie sposobu wysyłki, potwierdzenie kodu rabatowego, wprowadzenia “Uwag do zamówienia”, o ile takie posiada.
Kupujący, który chce ostatecznie wysłać zamówienie do Sprzedawcy (złożyć ofertę kupna towarów umieszczonych w “Koszyku”) powinien nacisnąć przycisk “Złóż zamówienie”, którego naciśnięcie nakłada na Konsumenta obowiązek zapłaty kwoty wskazanej w polu “Razem do zapłaty”.
W przypadku wybrania przez Kupującego wariantu “Płatność z góry” Kupujący proszony jest na etapie “Potwierdzenia” o dokonanie płatności.
III. WYSYŁKA
Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby towary dostępne wysyłane były w terminie 3 (trzech) najbliższych dni roboczych – liczonych od następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło zaksięgowania zapłaty za nie na rachunku bankowym Sprzedawcy. Jeśli Kupujący wybrał sposób “Płatności przy odbiorze”, Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby dostępne towary były wysyłane w terminie 3 (trzech) najbliższych dni roboczych – liczonych od następnego dnia po dniu, w którym zostało wysłane do Kupującego “Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia”.
Sprzedawca wysyła towary na terytorium Rzeczypospolitej Polski, jak i za granicę (tylko do krajów Unii Europejskiej, szczegóły takiej dostawy określane są poprzez kontakt na biuro@szczyptadesignu.pl).
Dostawa towarów odbywa się w wybranej przez Kupującego formie.
Odbierając towar od Kuriera / Listonosza Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na opakowanie i sprawdzić czy nie uległo ono uszkodzeniu w transporcie (m.in. zalanie, zgniecenie, przebicie, naderwanie opakowania).
W przypadku przyjęcia przesyłki Klient powinien w obecności Kuriera / Listonosza sporządzić Protokół Szkody (podpisanym przez Kupującego i Kuriera / Listonosza) oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą.
W przypadku ujawnienia uszkodzeń towaru dopiero w momencie rozpakowania Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę (np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ponydesugn@ponydesign.pl) o zaistniałej szkodzie (najlepiej w terminie 6 dni od momentu odbioru przesyłki).
IV. PŁATNOŚĆ
Jeżeli Kupujący nie wybierze formy płatności “przy odbiorze” i płatność za zamówiony towar nie nastąpi maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Sprzedawcę Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane i nie będzie realizowane. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy e-maila z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.
Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar/-y:
“Płatność przy odbiorze” – należność jest pobierana w momencie odbioru przesyłki przez Kupującego.
“Płatność z góry” – płatność realizowana jest za pomocą systemu Sofort, PayU, PayPal lub przelewem tradycyjnym “Przelew bankowy (płatność samodzielna)” (w takim wypadku Kupujący proszony jest o podanie w tytule przelewu swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia)
Dane do przelewu:
Pony Design Grażyna Podgórska

43 1030 0019 0109 8503 0008 0882
Kupujący jest obciążany następującymi kosztami wysyłki na terenie Polski:
Przy zamówieniach o wartości łącznej towarów do 250,00 zł brutto koszty przesyłki pokrywa Kupujący – 14 zł brutto
Przy zamówieniach o wartości łącznej towarów powyżej 250,01 zł brutto – dostawa gratis.
W przypadku przesyłek zagranicznych Kupujący obciążony jest kosztem wysyłki w wysokości 60 zł brutto. Przesyłki zagraniczne są realizowane wyłącznie po uprzednim otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę (zarejestrowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy). Forma “Płatności przy odbiorze” nie jest dostępna dla wysyłek zagranicznych.
V. ZWROT
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu przez Kupującego wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
obejmuje wiele przedmiotów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sprzedawcy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku tym zwrotem. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
O ile jest to możliwe prosi się o zwrot towaru w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu (niepoklejonym i niepopisanym), tak by nadawał się on do powtórnej odsprzedaży. Zwracany towar należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
Celem uprawdopodobnienia zakupu u Sprzedawcy zwracanego towaru Konsument może załączyć do zwracanego towaru np. dowód zakupu, fakturę, itd.
Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
VI. WYMIANA
Kupujący, w terminie 14 dni od momentu objęcia towaru w posiadanie, może dokonać wymiany towaru na inny (np. model lub rozmiar) dostępny w sklepie internetowym www.szczyptadesignupl. (nie dotyczy to wymiany towaru na wolny od wad w ramach procedury reklamacyjnej). Do zachowania terminu przez Kupującego wystarczy wysłanie towaru do Sprzedawcy przed upływem terminu do wymiany towaru.
Wymieniany towar należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
W przypadku wymiany towaru na inny Kupujący zobowiązany jest o złożenie nowego zamówienia na nowy towar, który chce otrzymać w zamian za towar zwracany – “rezerwacja towaru”. Podczas składania zamówienia nowego towaru koniczne jest wpisanie w okienku “Uwagi do zamówienia” słowa “WYMIANA” oraz podanie numeru zamówienia towaru, który będzie odesłany. W zależności od ceny towarów może zaistnieć potrzeba dodatkowego rozliczenia pomiędzy Kupującym za Sprzedawcą (rozliczenie następuje na zasadach określonych niniejszym regulaminem). W przypadku niedokonania “rezerwacji towaru” istnieje możliwość zaistnienia braku towaru do wymiany.
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA JAKOŚĆ TOWARU:
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili.
Sprzedawca odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
VIII. REKLAMACJA
Wszystkie prezentowane przez sklep internetowy www.szczyptadesignu.pl towary są nowe. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar bez wad.
W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z opisem dostępnym na stronie sklepu internetowego www.szczyptadesignu.pl Kupujący proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.
Przebieg procesu reklamacyjnego reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi jeżeli towar ma wadę, Kupujący może:
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Zaleca się zaprzestanie użytkowania towaru, który posiada wadę.
Reklamacje na towary Kupujący proszony jest składać pisemnie na adres: Modern Design Magdalena Lipińska ul. Pienista 41D/62 94-109 Łódź
Kupujący proszony jest o przesłanie Sprzedawcy:
reklamowanego towaru,
wypełnionego formularza reklamacyjnym,
Kupujący powinien uprawdopodobnić okoliczności zakupu reklamowanego towaru u Sprzedawcy (np. dowód zakupu, faktura, itd.).
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
W razie niejasności lub pytań dotyczących procesu reklamacyjnego Kupujący proszony jest o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, w szczególności pod adresem poczty elektronicznej: biuro@szczyptadesignu.pl.
Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji, roszczeń Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Adresy instytucji mediacyjnych i arbitrażowych dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. Opis procedur obowiązujących w mediacji lub arbitrażu dostępny jest m.in. na stronach internetowych wybranych przez Konsumenta instytucji mediacyjnych lub arbitrażowych.
IX.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przekazywane w formularzu adresowym za pośrednictwem strony internetowej www.szczyptadesignu.pl/sklep po uzyskaniu zgody Kupującego przetwarzane są przez Sprzedawcę – Grażyna Podgórska ul. Wycieczkowa 32 Rąbień AB w celu realizacji zamówienia, w szczególności wysłania Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, wysyłki towaru pod wskazany przez Kupującego adres oraz obsługi Kupującego w zakresie umowy sprzedaży, w tym jego konta, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
Dane osobowe przekazywane w formularzu adresowym za pośrednictwem strony internetowej www.szczyptadesignu.pl po uzyskaniu zgody Kupującego mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę Modern Design Magdalena Lipińska – w celach marketingowych i akwizycyjnych, w szczególności do przesyłania newslettera, informacji o nowościach i promocjach, komentowania towarów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182)
Dane osobowe przekazywane w formularzu adresowym za pośrednictwem strony internetowej www.szczyptadesignu.pl po uzyskaniu zgody Kupującego mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę – Pony Design Grażyna Podgórska  – w celach statystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182)
Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres Modern Design Magdalena Lipińska ul. Pienista 41D/62 94-109 Łódź lub adres poczty elektronicznej: biuro@szczyptadesignu.pl
Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) informujemy, że podane przez Kupującego dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem ponydesign@ponydesign.pl

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.szczyptadesignu.pl/sklep konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.